MSB-certifierade tjänster inom skyddsrum

Säkrare skyddsrum

Joakim Svernhammar har nu erhållit certifiering från MSB som skyddsrumssakkunnig. Med denna nya titel och expertis kan Joakim och hans team nu erbjuda kvalificerade tjänster inom kontroll, tillsyn och statusbesiktning av skyddsrum.

När ett skyddsrum ska renoveras eller byggas finns regler som ska efterföljas. Det är MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) som godkänner och ser till att reglerna efterföljs genom olika tillsyner och kontroller. 

Joakim Sverhammar, VD för JSR Entreprenad, har nu erhållit certifiering som skyddsrumssakkunnig från MSB. Med denna nya expertis kan nu JSR Entreprenad erbjuda kvalificerade tjänster inom kontroll, tillsyn samt statusbesiktning av skyddsrum. Det innebär att kommuner och fastighetsägare kan genom JSR Entreprenad säkerställa att de erbjuder optimalt skydd i överensstämmelse med MSB:s krav. 

“Att säkerställa skyddet av invånarna och fastigheterna är av yttersta vikt för kommuner och fastighetsägare. Ett effektivt skyddsrum är en viktig del av detta skydd”, säger Joakim Svernhammar.

Vad innebär certifieringen?

Med certifieringen har Joakim Sverhammar fått titeln skyddsrumssakkunnig. Det betyder att JSR Entreprenad nu har den kunskap och expertis som krävs för att genomföra kontroller och tillsyner av skyddsrum på uppdrag av MSB. Det finns även möjlighet att anlita honom för genomförandet av en statusbesiktning. En sådan besiktning finns till för att ge en uppfattning om skicket på ett skyddsrum mellan kontrollerna och tillsynerna.

Joakim kan även ge rådgivning och vägledning till kommuner och fastighetsägare när det gäller förbättring och uppgradering av befintliga skyddsrum, för att möta dagens krav. Givetvis kan JSR Entreprenad även finnas till hands när nybyggnationer är angelägna. 

Varför är det viktigt med fungerande skyddsrum?

Den som äger ett skyddsrum ansvarar för det kollektiva fysiska skyddet av befolkningen. Det ansvaret innebär även att se till att det är lätt att hitta till skyddsrummet, samt att se till att den utrustning som finns i det fungerar. 

Det är viktigt att påpeka att skyddsrum inte bara är relevant i krigstider. De spelar även en avgörande roll vid olika typer av nödsituationer, inklusive naturkatastrofer, kemikalieutsläpp och andra hot mot säkerheten. 

“Att ha ett väl underhållet och fungerande skyddsrum är en viktig del av beredskapsplaneringen och kan vara avgörande för att skydda människors liv och säkerhet”, menar Joakim Svernhammar.

Joakim är certifierad för kontroll, tillsyn samt besiktning av skyddsrum

Kontakta JSR Entreprenad för att diskutera dina behov och ta del av deras expertis. Tillsammans kan vi arbeta mot en tryggare och mer säker framtid.