Skyddsrum

Vårt arbetssätt

Förutom resultat ingår att vi medsänder bilder och kommentarer på eventuella fel och brister, ”Skyddsrumsprotokoll”, vi kan även ombesörja åtgärdsplan.

Vårt mål är att göra det enklare för fastighetsägaren att ha god koll på sitt skyddsrum, därigenom bidra till ökad trygghet och samhällsnytta.

Vi ordnar workshop för fastighetsägare där man simulerar ett iordningställande av skyddsrum.

Våra skyddsrumstjänster

Skyddsrumskontroll – 19 900 kr + resa

Vid skyddsrumskontroll kontrolleras skyddsrummet utförligt med alla delar och deras funktion. Utlåtande med eventuella fel och brister skickas efter kontrollen. Samt typlösningar, framtagna av MSB på hur fel och brister ska avhjälpas.

Statuskontroll – 7 900 kr + resa

Rekommenderas

Vid statuskontroll kontrolleras skyddsrummets vitala delar och deras funktion. Utlåtande med eventuella fel och brister skickas efter kontrollen.

Tillsynskontroll – 2 500kr + resa

Vid tillsyn inventeras utvalda delar i skyddsrummet. Tillsynen resulterar inte i något beslut om åtgärder, men kan leda till att en skyddsrumskontroll eller en statuskontroll behöver göras.

Frågor & svar om skyddsrum

Hur många skyddsrum finns det i Sverige?

Det finns ca 64.000 skyddsrum i Sverige.

Vem är ansvarig för skyddsrum?

Det är fastighetsägaren som bär ansvaret för att skyddsrummet fungerar som det ska samt att all utrustning finns på plats och kan iordningställas vid höjd beredskap.

Hur snabbt ska skyddsrummet kunna iordningställas?

Skyddsrummet skall kunna iordningställas inom 48 timmar.

Hur ofta ska skyddsrummet kontrolleras?

Det finns inget fastställt hur ofta ett skyddsrum ska besiktigas, men enligt MSB bör skyddsrummet kontrolleras var 5 år. Det är fastighetsägarens ansvar att se till att skyddsrummet är i sådant skick att det kan iordningställas inom 48 timmar.

MSB förespråkar att fastighetsägare själva kontaktar certifierade skyddsrumssakkunniga.

Vad får skyddsrummet användas till?

I fredstid får skyddsrummet användas till andra ändamål, t.ex. som förråd, gym, samlingslokal mm. Dock ska skyddsrummet kunna iordningställas inom 48 timmar.

Vilka ska utföra kontroll av skyddsrum?

Certifierade skyddsrumssakkunnig person som är ackrediterade av MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) har den kompetens som krävs för att utföra kontroller av skyddsrum enligt MSB:s riktlinjer.

Du som fastighetsägare har alltid rätt att begära giltigt behörighetsbevis med SRG nummer från MSB, av den som utför kontrollen.

Hur många besiktningsmän har MSB?

Enligt SVTs reportage den 5/2-2024 har MSB 2st kontrollanter som ska besiktiga 64.000 skyddsrum.

Hur många certifierade skyddsrumssakkunniga finns det i Sverige?

Det finns ca 350st certifierade skyddsrumssakkunniga i Sverige, bara en i Ale kommun Hans Knutsson SRG 1607, och en i Stenungsunds kommun, Joakim Svernhammar SRG 1606.

Hur går en kontroll till?

1. Fastighetsägaren tar kontakt med certifierad skyddsrumssakkunning.

2. Skyddsrumssakkunning tar fram underlag för kontroll, vilken typ av skyddsrum fastighetsägaren har.

3. Skyddsrumssakkunning utför kontroll enligt fastighetsägarens önskemål, typ 1, 2 eller 3.

4. Skyddsrumssakkunning lämnar resultat till beställaren, resultatet kan om så önskas inrapporteras
till MSB.

Hur hittar jag mitt närmsta skyddsrum?
Vilka olika typer av kontroller finns det?

1.Skyddsrumskontroll 19 900kr ex + resa
Vid skyddsrumskontroll kontrolleras skyddsrummet utförligt med alla delar och deras funktion. Utlåtande med eventuella fel och brister skickas efter kontrollen. Samt typlösningar, framtagna av MSB på hur fel och brister ska avhjälpas.

2.Statuskontroll 7 900kr ex (utvalda delar av skyddsrumskontroll, rekommenderas)

Vid statuskontroll kontrolleras skyddsrummets vitala delar och deras funktion. Utlåtande med eventuella fel och brister skickas efter kontrollen.

3.Tillsynskontroll 2 500kr (enkel kontroll med 13 punkter)

Vid tillsyn inventeras utvalda delar i skyddsrummet. Tillsynen resulterar inte i något beslut om åtgärder, men kan leda till att en skyddsrumskontroll eller en statuskontroll behöver göras.

Den vanligaste kontrollen är nr2, statuskontroll.