Entreprenadbesiktning

Erfarenhet inom entreprenadbesiktning

Det är viktigt att arbeta med en pålitlig och kompetent aktör när det kommer till entreprenadbesiktning. Med över 10 års erfarenhet inom branschen och certifiering via RISE (Research Institutes of Sweden), är JSR Entrprenad det självklara valet för entreprenadbesiktningar av hög kvalitet. Vi erbjuder våra tjänster till byggherrar, entreprenörer och fastighetsägare, och strävar efter att säkerställa att dina projekt utförs på ett professionellt och pålitligt sätt.

Vad innebär entreprenadbesiktning?

Entreprenadbesiktning är en viktig process inom byggbranschen som syftar till att säkerställa att entreprenaden genomförs enligt avtalade krav, bestämmelser och standarder. Vår erfarna och certifierade personal genomför grundliga besiktningar vid olika stadier av byggprojektet för att identifiera eventuella brister, avvikelser eller kvalitetsproblem. Vi granskar allt från byggnadsmaterial och konstruktionsdetaljer till installationer och färdigställande.

Våra tjänster inom entreprenadbesiktning

Statusbesiktning

En statusbesiktning är en skräddarsydd besiktning. Du får då ett professionellt utlåtande från en opartisk, dokumenterad tredjepart.

Genom att göra en statusbesiktning uppfyller du försäkringsbolagens krav för att till exempel kunna anmäla en skada på din fastighet eller ett misskött entreprenörsarbete.

Fortlöpande besiktning

För dig som inte har möjlighet att följa ditt bygge på nära håll erbjuder vi fortlöpande besiktning som komplement till din kontrollansvarig. Det kan ibland vara svårt att upptäcka inbyggda fel vid en slutbesiktning. För att vara säker på att inga fel byggs in under de kritiska momenten i byggprocessen kan du göra fortlöpande besiktning. Vi utför regelbundna besiktningar under byggprocessen för att övervaka kvaliteten på utförandet och se till att alla byggtekniska krav och bestämmelser efterföljs. Vårt mål är att säkerställa att byggprojektet fortskrider på rätt sätt och uppfyller kraven.

Kontroll och slutbesiktning

Vid slutförandet av projektet utför vi en kontroll och eller enbart en slutbesiktning för att säkerställa att arbetet har genomförts enligt överenskomna specifikationer och att alla kvalitets- och säkerhetskrav har uppfyllts. Vi granskar dokumentation, utför inspektioner och utför nödvändiga tester för att säkerställa att projektet är redo att överlämnas till kunden.

Kompletterande besiktning

Om det är vissa ytor som vi inte kommer åt under besiktningen går det att göra en kompletterande slutbesiktning. Det kan till exempel vara att yttertaket är snötäckt eller att en carport eller ett garage inte är helt färdigställt, men att huset i sig ändå är inflyttningsklart. Då kan man göra ett undantag för att senare kalla till en kompletterande besiktning för de delar som är undantagna.

Efterbesiktning

Vid efterbesiktningen undersöks om fel som noterats vid tidigare slutbesiktning har blivit åtgärdade. När besiktningen är gjord skriver vi ett utlåtande. Utlåtandet från efterbesiktningen får inte innehålla några nyupptäckta fel, utan bara de som fanns vid någon av de tidigare besiktningarna. Om du och byggaren (entreprenören) kommit överens om att göra på annat sätt kan undantag göras.

Garantibesiktning

Före utgången av den kortaste garantitiden ska man göra en garantibesiktning och det är beställaren som ska påkalla besiktningen. Besiktningen bör göras i god tid innan garantitidens utgång.

Under en garantibesiktning letar vi efter eventuella fel som kan ha uppstått från godkänd slutbesiktning fram till besiktningstillfället. Entreprenören ansvarar då för de fel som upptäcks under garantitiden. Detta betyder att om ett fel upptäcks under garantitiden så är entreprenören skyldig att åtgärda dessa.

Att låta utföra en garantibesiktning är klokt av många anledningar. För det första kan en oberoende professionell besiktningsman kan upptäcka fel som ni inte upptäckt. För det andra att ni får ett formellt juridiskt dokument som hjälper er i er dialog med entreprenören. Efter garantitidens utgång vänder bevisbördan och det blir i stället ni som ska bevisa att entreprenören bär ansvaret för fel eller skador som upptäcks i byggnaden. Den här typen av utredning kan bli både krävande och kostsamt.

Särskild besiktning

Parterna kan efter entreprenadtidens utgång påkalla särskild besiktning avseende:

1. Sådant fel som beställaren har påtalat. Särskild besiktning enligt denna punkt är avsedd för bedömning av förekomsten av fel.

2. Entreprenadens status i visst avseende. Under denna punkt finns möjlighet att besikta entreprenadens status även om det saknas indikationer om fel, sådan besiktning kan avse funktion, prestanda, underhållsnivå eller andra förhållanden vid en viss tidpunkt.

Denna typ av besiktning verkställs utan dröjsmål efter påkallandet.

Välj JSR Entreprenad som din besiktningsman

Du kan vara trygg i att du har en erfaren och kompetent part vid din sida när du väljer JSR Entreprenad som din besiktningsman. Vi strävar efter att leverera objektiva och opartiska besiktningar som ger tydlig information om statusen på ditt byggprojekt och eventuella åtgärder som behöver vidtas.

Kontakta oss idag för att diskutera dina behov och hur vi kan stödja dig med våra entreprenadbesiktningstjänster. Vi ser fram emot att vara en del av ditt framgångsrika byggprojekt!